Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van “Ik bin Grunneger” van toepassing. Voordat de overeenkomst tot stand komt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
1.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt “Ik bin Grunneger” onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2. Prijzen en kortingen

2.1 Alle genoemde prijzen in het productoverzicht zijn in Euro’s, inclusief 21,0 % BTW en exclusief verzendkosten. (Bij prijzen exclusief 21% zal dit worden vermeldt).
2.2 Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op één korting, dan wel één actie. Er zal in dit geval door “Ik bin Grunneger” altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan “Ik bin Grunneger” ter beoordeling is.
2.3 “Ik bin Grunneger” zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de producten brengt “Ik bin Grunneger” verzendkosten in rekening.
3.2 De hoogte van de bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht en formaat en worden op de uiteindelijke factuur vermeldt.

Artikel 4. Betaling

4.1 Elke bestelling wordt in pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen kan de klant betalen:
4.2 middels een digitale overschrijving via bank- of girorekening (via onze serviceprovider Mollie of PayPal). De betaling dient volledig binnen 7 kalenderdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht “Ik bin Grunneger” de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft “Ik bin Grunneger” het recht zonder overleg de bestelling te doen vervallen, waarbij er geen recht op restitutie van het betaalde is.

Artikel 5. Levering

5.1 “Ik bin Grunneger” streeft er naar alle artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden bij de verzender.
5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
5.3 De verzender bezorgt in de regel de volgende werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland is. Verzending buiten Nederland en naar de Waddeneilanden zal langer duren.
5.4 Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien “Ik bin Grunneger” de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Retourneren

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via moi@ikbingrunneger.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
6.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen 2 maanden na ontvangst te melden bij het bedrijf “Ik bin Grunneger”. Het is raadzaam dat de koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te laten melden. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constantering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
6.3 Na ontvangst van de retourzending bepaalt “Ik bin Grunneger” definitief of de klacht gegrond is. Indien zo, zal “Ik bin Grunneger” het gebrek verhelpen, of het artikel vervangen.
6.4 Retourzendingen worden niet in behandeling genomen, indien:
• er geen contact is geweest met de klantenservice vooraf
• de kleding gedragen en/of gewassen is
• de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• de klant de gebruiksinstructies niet correct heeft opgevolgd
6.5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen, zal “Ik bin Grunneger” zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
6.6 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.
6.7 Uitgesloten van het bovenstaande retourrecht zijn onze eierballen (aangezien dit een versproduct is). In verband met de beperkte houdbaarheid van de eierballen is hierop geen retourrecht of zichttermijn van toepassing. Ook op mondkapjes is uit hygiënisch oogpunt geen retourrecht of zichttermijn van toepassing.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Alle producten die in het assortiment van “Ik bin Grunneger” zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk aan ons voorleggen.
7.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Type-, zet- en drukfouten worden voorbehouden.
7.3 Kennelijke type-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door “Ik bin Grunneger” zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7.4 Er kunnen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.5 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk afwijken van hoe de bedrukking op de website wordt weergegeven.
7.6 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
7.7 “Ik bin Grunneger” zal trachten fouten, gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op website tijdig te ontdekken en te communiceren naar de klant, maar kan hiervoor geen garantie geven.
7.8 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
7.9 Indien de klant een eigen afbeelding doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (personalisering via tekst), verzekert de klant ten opzichte van “Ik bin Grunneger” dat op de teksten geen rechten van derden op het motief rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
7.10 De informatie die u aan ons verstrekt (suggesties, ideeën, tekstuele personalisering en overige informatie), zal worden beschouwd als openbaar en niet-vertrouwelijk. Door “Ik bin Grunneger” materiaal toe te sturen, geeft u aan “Ik bin Grunneger” het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken, verspreiden en daarnaast het recht om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan “Ik bin Grunneger” deze ideeën en technieken vrij toepassen die u ons toezendt.
7.11 De maattabel welke getoond wordt op de website van “Ik bin Grunneger” dient slechts als een indicatief hulpmiddel.
7.12 De maatvoering kan per merk en zelfs binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
7.13 De klant wordt geacht een door “Ik bin Grunneger” geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
7.14 “Ik bin Grunneger” houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan: het plaatsen of niet corrigeren van bedrukking die buiten het aangegeven bedrukbare gebied staat geplaatst, het uploaden van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.

Artikel 8. Overmacht

In geval van overmacht is “Ik bin Grunneger” niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover “Ik bin Grunneger” als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 9. Privacyverklaring

“Ik bin Grunneger” gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door “Ik bin Grunneger” gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door “Ik bin Grunneger” vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. Ontvangen gegevens via het aanmeldingsformulier van de nieuwsbrief zullen alleen gebruikt worden voor commerciële doeleinden (actie’s/aanbiedingen) van “Ik bin Grunneger” zelf, en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

Artikel 10. Geschillen

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar moi@ikbingrunneger.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 11. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door “Ik bin Grunneger” mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van “Ik bin Grunneger”.

“Ik bin Grunneger”
01-11-2020

De waardering van ikbingrunneger.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 90 reviews.